សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត

  • Baking Soda សូដ្យូមប៊ីកាកាបូណាតថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម

    Baking Soda សូដ្យូមប៊ីកាកាបូណាតថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម

    សូដ្យូមប៊ីកាបូណាតគឺជាសមាសធាតុសំខាន់ និងសារធាតុបន្ថែមក្នុងការរៀបចំវត្ថុធាតុដើមគីមីជាច្រើនទៀត។សូដ្យូមប៊ីកាកាបូណាតក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិត និងព្យាបាលសារធាតុគីមីផ្សេងៗដូចជា សារធាតុ PH ធម្មជាតិ កាតាលីករ និងប្រតិកម្ម និងស្ថេរភាពដែលប្រើក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុកសារធាតុគីមីផ្សេងៗ។